Нови статии
bash scripts
CPU-frequency scalin...
Oбновявания на ОС W...
install zoneminder 1...
Installing mysql Mar...
Теми във форума
Нови теми
инсталация на ZNC
Малък лек и удобен д...
Клавишни комбинации ...
Инсталация на Arch L...
Защитна стена за мик...
Най-активни теми
Color console linux [4]
Клавишни комбинац... [1]
Защитна стена за ... [1]
Linux [1]
инсталация на ZNC [0]
Приятели
Йерархия на статиите
Статии » Програмиране » Java Script
Java Script
Част 1
ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ И ОПЕРАТОРИ

Тема 2: Синтаксис и семантика на ЕП
Тема 3: Типове данни
Тема 4: Линейни алгоритми
Тема 5: Вземане на решения
Тема 6: Многовариантен избор
Тема 7: Повтарящи се действия
Тема 8: Повтарящи се действия (продължение)
Тема 9: Обобщение: основни типове данни и оператори

Тема 2

Синтаксис и семантика на език за програмиране Java


Всяка програма на език за програмиране се изгражда, като се използва определен набор от знакове, наричан азбука на езика. Азбуките на повечето езици за програмиране включват латинските буква, десетични цифри и някои други знакове като '+', '/', ':' и др.
При писането на програми трябва да се спазват определени строги правила. Има два типа правила, определящи съответно начина на записване (синтаксиса) и смисъла (семантиката) на езиковите конструкции.
Синтактичните правила определят кои последователности от знакове на азбуката на съответния език за програмиране са допустими езикови конструкции. Съгласно тези правила едни последователности от знакове са правилни, а други - не.
Семантичните правила определят смисъла на синтактично правилните конструкции, т.е. как те трябва да се разбират от човек и как ще бъдат интерпретирани при изпълнение от компютър.

Елементи на език за програмиране
Служебните думи представляват съвкупност от думи, които са запазени от езика за програмиране и не могат да се използват за имена на променливи и т.н. Примери за служебни думи в Java са import, if, public, case и др.
Чрез знаковете от азбуката на езика за програмиране могат да се записват числа (напр. 3, 12, -7.77), да се дават имена на програмите и на величините (напр. Х, У, price) и да се изграждат по-сложни езикови конструкции като изрази, оператори и т.н.
Имената в езиците за програмиране са последователности от букви и цифри, започващи с буква. Такива последователност се наричат идентификатори. Идентификатори в езика Java са например age, price, age3, a2 и т.н. Не са идентификатори 2age, 1a2.
В програмите се използват и изрази (например 3+Х, age*koef_k, ((А+В/С)/(В-А/С)) и др), в които участват константи, променливи и знаци за операции между тях.
Програмата на език за програмиране предствлява конкретен компютърен алгоритъм , а алгоритмите се характеризират с два типа параметри - данни и правила за тяхната обработка. Това определя структурата на програмата. Най-общо програмата се състои от две части - част за описание на данните и част за описание на тяхната обработка.
В първата част се дават сведения за характера на данните (дали са целочислени, реални, логически и т.н.), за техния вид (константи или променливи), за имената им и др. Тези сведения улесняват разбирането на програмата и откриването на допуснати грешки.
Във втората основна част на програмата (класа) се описва обработката на данните с помощта на т. нар. Оператори на езика за програмиране.
Операторът задава определено елементарно действие, например:

У = У + 7; // да се увеличи У със 7,
if (age >= 18)
{Status = adult}; // ако годините са повече или 18, то на //променлива с име Status присвояваме пълнолетен (adult).
Ако алгоритъмът, който програмата описва, е по-сложен и е представен с използване на подалгоритми, то подалгоритмите се оформят като подпрограми, чиято структура наподобява тази на програмите.
С цел програмите (класовете) да са разбираеми за хората, в техния текст могат да се вмъкват, по определени правила, т.нар. коментари, които съдържат обяснения за човека и които не се взимат предвид от транслатора.
Например // пояснение за програмисти e коментар на езика Java. Когато сме поставили знака //, то всичко, което сме написали след него, но само до края на реда, се игнорира от транслатора.

Методи за описание на синтаксиса и семантиката
Семантиката на конструкциите в езиците за програмиране се описва точно доста трудно и обикновено се определя с изречения на естествен език.
За описване на синтактичните правила са намерени прости способи и средства.
За описание на синтаксиса на езика Java в следващите уроци ще се изполва нагледен метод, като въвеждаме следното условие: всеки израз, заграден в прави скоби [ ] е незадължителен, а определението на всеки израз, заграден в <> е дадено другаде.

Пр. 1 Нагледен метода за определяне на:
а) цифра; б) цяло без знак.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. цифра[цифра[цифра[-]]]

Където пример 1а определя понятието цифра. Показали сме, че цифра, това е всеки един елемент от изброеното множество.Т.е., че цифра е всеки един от знаците 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Пример 1б определя понятието "цяло число без знак", като ползва определението за "цифра". Т.е. посочва, че цяло без знак може да бъде и само една цифра или много цифри наредени една до друга. С други думи цялото число без знак е последователност от една или повече цифри.

Пр. 2 Нагледен метода за определяне на:
а) знак : б) цяло число:
+, - [<знак>] <цяло без знак>


2а определя <знак> като един от двата знака: или + или - . Всяко <цяло число> от 2б се образува от <цяло без знак>, пред което има или няма <знак>. В този случай квадратните скоби са използвани за да се изрази възможността за пропускане на част от конструкцията.

Структура на клас (програма) в езика Java
Основните елементи на езика Java, както и структурата на класа на Java съответстват изцяло на разгледаните по-горе общи принципи. Както се вижда от следващото описание, основна част на класа е блока (тялото), който се предшества от име (заглавие) на класа. Имената (идентификаторите) на всички програмни елементи се образуват по правилата за конструиране на идентификатори в езика.

class идентификатор {
блок;
}

Блокът, от своя страна, съдържа имена на променливи и констранти, задават се начални стойности, описват се оператори и методи, като винаги трябва да включва в себе си главен метод (мейн /main/ метод).
За да си изясните по-пълно синтактичните правила на Java, свързани с подреждането на основните елементи на класовете, проучете внимателно следващия пример.

Пр. 3. Структура и основни елементи на програма на Java
import java.io.*; //указва, че ще използваме библиотека io
class ex_22 { //създаваме нов клас с име ex_22
int x=23;
int y=45;
void change_x_y () { //процедура за смяна на променливите
int buf = x;
x = y;
y = buf; // буферна променлива
}
public static void main(String[] args) {// главна прогр.
ex_22 newex_22=new ex_22();
System.out.println("Въведена стойност за х:"+newex_22.x+"стойност за y:"+newex_22.y);
newex_22.change_x_y (); //използва подпрограма
System.out.println("След размяната х е: " + newex_22.x + ", а у е:"+newex_22.y);
}
}
Тема 3
Типове данни


Величини
Всички величини, които обработват методите на класа се наричат с общото име величини. Те биват два вида - константи и променливи.
Константите имат точно определена стойност, която не се променя по време на изпълнение на класа, а само се използва в процеса на изчисление.
Променливите могат да се изменят по време на изпълнение на класа. всяка променлива има име, което се избира от програмиста. За предпочитане е името да се избира така, че да е свързано със смисъла на променливата.

Типове данни
За улесняване обработката на данните е въведено понятието тип на данните. Посочвайки типа на една променлива, се посочва неявно както диапазона и вида от стойности, които може да приема променливата, така и кои са характерните и допустими операции, които могат да се извършват с нея. Т.е. задавайки типа, ние неявно посочваме и:
· множеството от стойности, които може да приема;
· множеството от операции, които може да се извършват над променливата;
· множеството от отношенията (релациите) между променливите от типа;
· множеството от стандартни функции за типа (ако има такива).
За някои типове се задава и множество от стандартни функции, които улесняват програмиста и чрез които се извършват по-сложни преобразувания на данните.
Пр.1
Реален тип данни:
а/ стойности: 3.27, 1.25, -31.2 и т.н.
б/ операции: "+" (събиране), "-" (изваждане), "*" (умножение) и т.н.
в/ релации: ">" (по-голямо), ">=" (по-голямо или равно), "<" (по-малко) и т.н.
г/ стандартни функции от вида: |x|, xІ, cos x и т.н.

При изучаване на всеки нов тип данни е необходимо да се обърне внимание на следното:
1. Начин за деклариране на типа и на величините от този тип.
2. Множеството от стойности на типа.
3. Допустими операции над величините от този тип.
4. Стандартните функции за този тип (ако има такива).

Прости типове данни, наричаме онези типове, чиито стойности са неделими. Най-използваните прости типове данни (цял, реален, знаков и логически) са градени в езиците за програмиране и могат да се използват непосредствено в класовете (програмите). Тези типове се наричат стандартни. Програмистите могат да създават и собствени прости типове данни на базата на стандартните типове данни.
Константите от простите типове се записват по начин, близък до общоприетия в математиката. Например:
· 27, 14 - целочислена константа;
· -3.15 и 5Е-3 - реални константи;
· true u false - логически константи със съответни стойности "вярно" и "невярно";
· 'а', 'А', '_' - знакови константи.
Простите типове данни биват два вида - дискретни и реални. Дискретните типове се характеризират с това, че всички стойности на типа могат да се подредят по големина последователно една след друга. Това означава, че за всяка константа от някой дискретен тип е известно коя е предходната и коя е следващата (с изключение съответно на най-малката и най-голямата).

Пр.2:
1. Целочисленият тип е дискретен.
2. Реалният тип не е дискретен т.к. за дадена реална константа неможе да се посочи коя е непосредствено следващата (предходната) по големина.

Реален тип данни
Съществуват два стандартни идентификатора (имена), чрез които се дефинират реален тип данни: float u double.
1.Множество от стойности.
а/ множеството от стойности на реален тип float се състои от числа в диапазона от -3.40282347Е38 до 3.40282347Е38, записвани със седем значещи цифри.
б/ множеството от стойности на реален тип double се състои от числа в диапазона от -1.79769313486231570Е до 1.79769313486231570Е, записвани с петнайсет значещи цифри.

Трябва да се внимава да не се излиза извън посоченото множество от стойности. Обратното може да доведе до грешки в програмата.
Реалните константи се записват с десетична точка (3.1415, -0.0007, 9.9) или с порядък (-0.002Е-6, 5Е11, 0.1Е10). При запис чрез порядък изразът "Е-6" е равностоен на 10-6, съответно "Е+11" е еквивалентно на 10№№.

Пр.3.
1. 0.2Е3=200
2. 0.00025Е4=2.5
2. С величините от реален тип (float и double) могат да се извършват операциите:
"+" - събиране;
"-" - изваждане
"*" - умножение;
"/" - деление.

Пр.4.
Нека х е име на променлива от реален тип float (double). Тогава следните записи са коректни:
1. х + (1.35 - 67.89)
2. ((х*2.24 + 5.112) - 3.14) / 5

3. За реалните величини са валидни известните от математиката релации за сравнение.Те се осъществяват чрез следния запис:
"==" - равно;
"!=" - различно;
">" - по-голямо;
">=" - по-голямо или равно;
"<" - по-малко;
"<=" - по-малко или равно.

4. В Java са вградени някои стандартни функции за работа с реални числа. Най-често използваните от тях са:
· Math.abs (x) - връща като резултат абсолютната стойност на израза в скобите т.е. в случая връща |х|;
· Math.sqrt (x) - връща като резултат корен квадратен от израза в скобите;
· Math.cos (x) - връща като резултат косинуса на израза в скобите;
· Math.sin (x) - връща като резултат синуса на израза в скобите;
· Math.tan (x) - връща като резултат тангенса на израза в скобите;
· Math.PI - връща като резултат числото РІ т.е. 3.14;
· Math.pow (x, y) - връща като резултат числото х на степен у, където х и у са променливи от реален тип (float или double);
· Math.round (x) - закръгля реалното число х до цяло число;
· Math.floor (x) - закръгля реалното число х до по-малкото цяло число;
· Math.ceil (x) - закръгля реалното число х до по-голямото цяло.

Пр.5.
1. Math.abs (-34.7) - връща като резултат 34.7;
2. Math.sqrt (16) - връща като резултат 4;
3. Math.pow (4, 2) - връща като резултат 16;
4. Math.round (3.4) - връща като резултат цялото число 3;
5. Math.round (3.6) - връща като резултат цялото число 4;
6. Math.floor (3.6) - връща като резултат цялото число 3;
7. Math.ceil (3.6) - връща като резултат цялото число 4.

Всяка стандартна функция има име и определен брой аргументи от даден тип. Тя извършва съответното действие над своите аргументи и връща като резултат единствена стойност от определен тип.

Дискретни типове данни
Стойностите от всеки дискретен тип могат да се сравняват. Те могат да се номерират последователно с поредни номера - числата 0,1,2,3... По този начин 0 съответства на най-малката стойност, 1 - на следващата и т.н. Целочисленият тип данни е дискретен тип.


Целочислен тип данни
Съществуват четири стандартни идентификатора, чрез които се дефинира целочислен тип данни: byte, short, int и long.
1. Множество от стойности.
а/ множеството от стойности на целочислен тип byte е в диапазона от -128 до 127;
б/ множеството от стойности на целочислен тип short е в диапазона от -32 768 до 32 767;
в/ множеството от стойности на целочислен тип int е в диапазона от -2 147 483 648 до 2 147 483 647;
г/ множеството от стойности на целочислен тип long е в диапазона от -9 223 372 036 854 775 808 до 9 223 372 036 854 775 807.

Нека отново отбележим, че трябва да се внимава да не се допускат грешки от препълване, възникващи когато някой от методите на класа се опитва да присвои по-голяма (по-малка) стойност, отколкото може да съхрани променливата от зададения тип.

2. С величини от целочислен тип могат да се извършват следните операции:
"+" - събиране;
"-" - изваждане;
"*" - умножение;
"/" - деление;
"%" - деление по модул;
"++" - увеличение с 1;
"--" - намаление с 1.
Когато последните две са в ляво от променливата, то те се прилагат преди използването на променливата в израз. Ако са в дясно, увеличението или намалението се прави след използване на променливата в израз.

Пр. 6
1. 9%2 - т.к. 9/2 връща резултат 4.5, имаме цяла част 4 и модул (остатък) 5, следователно 9%2 ще върне като резултат 5;
2. 8%2 - аналогично, следва че ще получим като резултат 0 т.к. 8 се дели на 2 без остатък;
3. 9%4 - ще върне като резултат 25 т.к. 9/4 е 2.25.

3. За целочислените типове данни са в сила релациите за сравнение: "= =" (равно), "!=" (различно), ">" (по-голямо), "<" (по-малко), ">=" (по-голямо или равно), "<=" (по-малко или равно).

4. Най често използваните стандартни функции за работа с цели чиса са:
а/ Math.abs (x) - връща като резултат абсолютната стойност на х;
б/ Math.pow (x, y) - връща като резултат х на степен у.

Знаков тип данни
Стойностите на величините от знаков тип са елементи на крайно множество от знакове, между които се предполага, че е въведена наредба. В паметта на компютъра знаковете се представят с кодове, представляващи цели неотрицателни числа, а наредбата между два знака се определя от техните кодове - един знак е "преди" друг, ако неговият код е по-малък. Едно от най-често използваните в компютрите множество от знакове и кодове, съответства на американския стандартен код за обмен на информация (ASCII).
Знаковият тип в езика Java се декларира чрез стандартния идентификатор char.
1. Множеството от стойности на знаковият тип данни се състои от 256 знака с поредни номера от 0 до 255. За означаване на определен знак (константа от знаков тип) той се загражда с апострофи, например 'а', '_', ' ' (интервал).
2. Стандартни операции за работа със знакови величини няма, но са позволени релациите за сравнение: <, >,>=, <= и т.н.

Деклариране на данните
Всяка величина в програма (клас), написана на Java, има строго определен тип.
Декларирането на константи се извършва с помощта на служебната дума final. Тя се изписва пред типа на константата и показва, че зададената величина е постоянна и няма да се променя по време на изпълнението на класа.

Пр. 7
final int const_1 = 375; //дефиниране на константа с име //const_1 от тип int
final float const_2 = 67.354; // дефиниране на константа // с име const_2 от тип float

При декларирането на променливи първо посочваме какъв е типа на променливата и след това нейното име. Името на променливата трябва да е свързано с контекста й.
Задаването на стойност на променливата може да се извърши още при нейното деклариране или по-късно в програмата.

Пр. 8

float price; // деклариране на реална променлива с име // price
int age; // деклариране на целочислена променлива с //име age
int My_age = 23; //деклариране на целочислена //променлива с име My_age и задаване на начална стойност //на променливата 23.
Тема 4
Линейни алгоритми


Линейни алгоритми, наричаме онези алгоритми, за които посочените в тях действия се изпълняват по реда на записването им.

Пр. 1.
Нека да съставим алгоритъм за изчисляване на чистата заплата (ЧЗ) на работниците по дадена стойност на основната им заплата (ОЗ). ЧЗ се получава, като към ОЗ се прибави сума за прослужени години, равна на 21% от ОЗ (считаме, че всички работници са с еднакъв трудов стаж) и полученият сбор се намали с 20% (удръжки за данък общ доход). Алгоритъмът, по който може да извършите тези изчисления, е следният:
Вход: Стойност на ОЗ.
Изход: Стойност на ЧЗ.
Стъпка 1: Въведете и запомнете ОЗ.
Стъпка 2: Пресметнете и извършете присвояването
ЧЗ = ОЗ + ОЗ*21/100.
Стъпка 3: Пресметнете и извършете присвояването
ЧЗ = ЧЗ - ЧЗ*20/100.
Стъпка 4: Съобщете стойността на ЧЗ като резултат.
Стъпка 5: Прекратете работа.

Предложеният алгоритъм е линеен алгоритъм, защото посочените в него действия се изпълняват по реда на записването им.
Записвайки този алгоритъм с помощта на език за програмиране, ще получим съответно линейна програма.
За да изпълним алгоритъма е необходимо да въведем и изведем стойностите на ОЗ и ЧЗ и да извършим някои изчисления и присвоявания и да изведем крайния резултат. Подобно е предназначението и на операторите, които езиците за програмиране предоставят за описание на линейни програми.
При съставяне на линейни програми на език за програмиране обикновено се използват следните основни оператори: оператор за въвеждане на начални данни, оператор за присвояване и оператор за извеждане на резултат.
Чрез оператор за извеждане може да извеждаме на екран кратки съобщения или текущата стойност на променливата за момента, в който извикваме този оператор.
Оператора за въвеждане служи за задаване на различни стойности на променливата от клавиатурата по време на изпълнението на програмата.
Чрез оператора за присвояване може да присвояваме различни стойности на променливите в тялото на програмата и по този начин променяме текущата стойност на променливата.

Оператор за присвояване
Оператора за присвояване служи за присвояване на междинни или крайни стойности на променливите. Той се иползва също така и при деклариране на променливите за определяне (задаване) на техните начални стойности.
Синтаксис на оператор за присвояване:
<идентификатор> = <израз>;
, където идентификатора е име на някаква променлива, а израза е израз, който искаме да присвоим на тази променлива.
Стойността на израза трябва да е от множеството на допустимите стойности, характерно за типа на променливата.
При изпълнение на оператора за присвояване първо се намира стойността на израза и след това тя се присвоява на променливата.
Пр. 2.
Нека I и J са декларирани предварително като целочислени променливи, а X и Y като реални:
1. I = (15 % 2) * 2; // вярно
2. X = Math.sqrt(I); // вярно
3. J = Math.abs(I) + X; //грешка !
4. Y = - Math.abs(X) + I; // вярно
5. int I = 100; // вярно присвояване извършено
//още при деклариране на променливата
6. float X = 3.758; // вярно присвояване извършено
//още при деклариране на променливата.

В Java са вградени и така наречените "съкратени оператори за присвояване".
Нека х и у са декларирани променливи от подходящ тип. Съкратените оператори за присвояване са показани в следната таблица:

Оператор Пример Действие
+= х +=у; х = х + у;
-= х -=у; х = х - у;
/= х /=у; х = х / у;
*= х *=у; х = х * у;
%= х %=у; х = х % у;

Оператор за въвеждане на данни
Операторът за въвеждане на данни позволява някои от променливите на изпълняваната програма да получат стойности от външно устройноство. В езика за програмиране Java въвеждането на данни става с помощта на стандартният метод read. Този метод са част от библиотека io на Java и за да можем да ги използваме в тялото на класа, който създаваме, трябва преди да започнем да описваме класа, да посочим, че ще използваме тази библиотека. Това става по следния начин:

import java.io.*; // с този ред посочваме, че ще ползваме //методите на библиотека io.
Методът за въвеждане на данни изглежда по следният начин:
System.in.read();
и чете байт от стандартния входен поток т.е. клавиатурата

Оператор за извеждане на данни
Както споменахме чрез оператора за извеждане на данни на компютърния екран могат да се отпечата стойностите на избрани променливи, като и различни съобщения.

Методите за извеждане на данни изглеждата така:
1. System.out.print(идентификатор [+ идентификатор+-]);
//когато искаме да отпечата стойността на даден
//параметър
2. System.out.print("Кратко съобщение");
// когато искаме да отпечата кратко съобщение
Аналогично е за System.out.println(-);

Разликата между методите print и println се състои в това, че при използване на print, след изписване на съобщението или стойността на променливата, указателят остава на същият ред, а при използване на println след изписването, указателят се премества на следвящия ред.
Както и при оператора за въвеждане на данни, за да можем да използваме тези методи, трябва преди това да посочим, че в класа ще се включват методи от библиотека io на Java. Това става отново чрез изписване на следният ред, преди започване описанието на класа:
import java.io.*;

Не е необходимо този ред да се записва за всеки отделен метод. Т.е. щом веднъж сме изписали реда преди описанието на класа, то в тялото на класа можем да използваме методите на библиотеката неограничен брой пъти.

Пр. 3
System.out.print("have a nice day"); // извеждане на съоб- // щение на екран.
System.out.println("Name:" + name1);//извеждане на //съобщение Name и текущата стойност на променлива name1 на
//екран.
System.out.println(age+","+name1+"."); // извежда на //екран стойностите на променливите age и name1, разделени със //запетая и завършва с точка.

Първа програма (клас) на Java
С помощта на изучените до момента възможности на езика Java ние вече можем да съставяме цялости програми (макар и само линейни).
Нека нашата първа програма да бъде реализация на алгоритъма за изчисляване на сумата на две числа, който съставихме в началото на този урок. С това, че вече имаме готов алгоритъм, работата ни е улеснена до голяма степен, но все пак преди да напишем програмата, е необходимо да уточним от какъв тип и колко на брой са променливите, които ще използваме, за да представим водните данни, междинните и крайните резултати на алгоритъма. В този случай е лесно да се определи, че са ни необходими две реални променливи - за основната и чистата заплата съответно. Ще ги наречем съответно ОZ и CZ. Като използваме вече наученото за операторите за вход, изход и присвояване, лесно достигаме до следната програма (клас):


Във всички случаи, когато се съставя компютърна програма, преди да се премине към нейното непосредствено написване, е необходимо да се уточнят: алгоритъмът на обработката; типът на участващите величини; променливите, представени в програмата и т.н.
Предварителният анализ, планиране и проектиране на програмата могат да се направят просто наум (при по-елементарните задачи), но в повечето случаи е необходимо да отделите време и ресурси за тази цел. Направление на компютърната информатика, което се занимава с изучаването на тези въпроси, е софтуерното инженерство. Предвем на софтуерното инженерство са методите и средствата за планиране, анализ, проектиране, разработване и внедряване на компютърни програми.
Тема 5
Вземане на решения


Разклонени алгоритми
Процесът на избор на един от няколко възможни варианта за действие нарича вземане на решение.
Какво решение ще вземем обикновено е свързано с това - дали е изпълнено или не някакво условие. Например ако се чудите дали днес да отидете на училище или не, то вероятно ще вземете решение според това дали броят на неизвинените ви отсъствия до момента не надхвърля максималния позволен брой. Подобни условия се наричат логически условия.
За представяне на такива условия в езиците за програмиране е въведен споциален тип данни, наричан логически (булев) тип данни.
Алгоритми, които включват елементарни действия, съдържащи избор между няколко възможни варианта (т.е. моделиращи процес на вземане на решение) се наричат разклонени алгоритми.
Реализацията на разклонените алгоритми в езиците за програмиране се извършва чрез различни оператори за разклонение. В езика за програмиране Java има два такива оператора - условен оператор if...else (за избор между два възможни варианта) и оператор (за избор между произволен брой варианти).
Стандартният логически тип, както и операторите за разклонение улесняват в много голяма степен програмирането на разклонени алгоритми.

Логически (булев) тип
Множеството от стойности на логически тип съдържа само две константи - true и false (съответно истина и лъжа).
Логическият тип се декларира със стандартния идентификатор boolean. Например логическите променливи В и Da се декларират по следния начин:
boolean B, Da;
С логически величини могат да се извършват трите основни логически операции: двуаргументните - логическо умножение (което на Java се записва &&) и логическо събиране (на Java - || ) и едноаргументната - логическо отрицание ( ! - на Java).
Операторите за сравнение дават логически резултат, въпреки че се прилагат върху други типове, основавайки се на сравнението на операндите - за равенство(= =), за неравенство (!=), за по-малко (<), за по-голямо (>), за по-голямо или равно (>=), за по-малко или равно (<=).

Пр. 1. Логически изрази
1. Ако броят на неизвинените отсъствия, направени до момента от ученика, е Neizv, а максималния допустим брой е MaxNeizv, то логическото условие, от което се определя решението на ученика, ще изглежда така:
Neizv < MaxNeizv
2. Ако добавим още едно изискване към горното условие, напричер часът (Chas) да не е повече от 11 преди обяд, то ще получим по-сложен логически израз:
(Neizv < MaxNeizv) && (Chas <= 11)

За константите true и false е прието, че са подредени по следния начин: false < true, което означава, че и логическите величини може да се сравняват.

Логически стойности не могат да се въвеждат чрез read.

Условен оператор
Един от операторите, който представя вземане на решение в програмата, е условният оператор. Най-простият вариант има вида:
if (<условие>) <оператор>;

, където условието е израз, водещ към логически резултат. Операторът може да бъде произволен оператор на Java, включително друг оператор if или блок от оператори. Ако е повече от един оператор, то задължително трябва да са заградени във фигурни скоби.
Пълната форма на условния оператор е следната:

if (<условие>) {
<оператори 1>;
} else {
<оператори 2>;
}

, където действието е следното: ако е изпълнено логическото условие след if (т.е. има стойност true), то се изпълняват <оператори 1>, ако не (т.е. условието има стойност false)- се изпълняват <оператори 2>, записани след else.

Пр. 2. Правилно записани условни оператори:
1. Кратка форма:
if (Neizv Neizv = Neizv + 1; //може да се запише и така: //Neizv = ++Neizv
// не сме записали фигурни скоби т.к. има само 1 оператор
2. Пълна форма (предполагаме, че са направени декларациите int A,B; char D):
if (A == B)
D = 'Д';
else D = 'Н';
Когато е само един оператор, може и да не се пишат фигурни скоби.

3. Условен оператор, съдържащ друг условен оператор (предполага се, че са направени декларациите float X; boolean Sign;):
if (X<0) Sign = true;
else
if (X>0) Sign = false;
else System.out.println ("стойността е 0");

4. Условен оператор със съставно условие (предполага се, че са направени декларациите int x; boolean y;)
if ((x>3) && (x<8)) y = true;
else y = false;

Семантиката на условния оператор е следната: в зависимост от изпълнението на зададено условие се извършва (или не) едно определено действие (if в кратка форма) или се избира и изпълнява едно от двете записани действия (if в пълна форма).
Изпълнението на условния оператор в кратката му форма е следното: определя се стойността на логическото условие; само когато тя е true, се изпълняват оператори1. При пълната форма - ако стойността на логическото условие е true, се изпълняват оператори1, а ако е false - оператори2 след else.

· Когато има само един оператор в "оператори1", то фигурните скоби могат да се пропуснат;
· Условният оператор if може да съдържа кой да е оператор на Java, в това число и друг оператор if. Трябва да се има в предвид, че else съответства винаги на най-близкия предхождащ if. В сложните случаи може да се сгреши и за това се препоръчва използването на отместване (Пр. 2.3.).

Примерна програма
При програмиране на разклонени алгоритми се спазват същите етапи, които илюстрирахме при нашата първа програма на Java.
Пр. 3. Съставяне на програма, която определя дали дадено яло число, въведено от клавиатурата, се дели на 5 или на 15.

Проектиране:
Началните данни на програмата се състоят само то една-единствена целочислена стойност, която се въвежда от клавиатурата. Ето защо в програмата по-долу се декларира променлива IntNum от цял тип. Крайният резултат е съобщение дали IntNum се дели или не на 5 или 15. За съхраняване на резултата в програмата не е необходима променлива.
Алгоритъмът, по който ще проверяваме делимостта на числото, е известен - едно число се дели на 5, ако остатъкът при целочисленото му деление на 5 е 0. Следователно дали едно число се дели или не на 5 може да се определи чрез проверяване на стойността на логическия израз (IntNim%5)=0. Дали едно число се дели на 15 може да проверим, като установим дали то се дели едновременно на 5 и на 3.

Програмиране:
Следващата програма показва как може да се използва условния оператор if, за да програмираме разклонени алгоритми.Тема 6
Многовариантен избор


Оператор за многовариантен избор
Съществуват средства, които подпомагат програмната реализация на разклонените алгоритми. Специално внимание ще обърнем на случаите, в които на определен етап от вземането на решение трябва да се избира между повече от два варианта. За целта ще разгледаме задача, която се свежда до подобен многовариантен избор на решение.

Задача1: Съставете програма, която въвежда последователно: първо реално число, знак за операция (един от '+', '-', '*', '/'), второ реално число и изчислява и извежда стойността на съответната операция. В случай, че е въведен недопустим знак за операция, програмата трябва да дава съобщение "Грешна операция".
Алгоритъм за решаване на задача 1 включва многовариантен избор на вземане на решение, защото пресмятането може да се извърши по един от четири възможни варианта (в зависимост от това дали е въведен знак '+', '-', '*' или '/'). Програмирането на този етап включва използването на няколко условни оператора.

Пр. 1 Избор между четири възможни варианта, реализиран с условни оператори.
Ако стойностите на роменливите number1 и number2 са двете въведени реални числа, а стойността на променливата operation е въведеният знак за операция, то пресмятането може да стане така:

if (operation =='*') result = number1*number2;
else if (operation == '/') result = number1/number2;
else if (operation == '+') result = number1+number2;
else if (operation == '-') result = number1-number2;
else InvalidOperation = true;
За такива случаи е предвиден специален оператор (оператор за многовариантен избор), който улеснява програмирането на случаи, когато се налага да се прави избор между повече възможни варианти на действие. Операторът за многовариантен избор представя вземането на решения при наличието на сложни условия и прави програмата много по-ясна и четлива.
В езика за програмиране Java за многовариантен избор се използва оператора switch. Действията, между които се избира, са взаимноизключващи се (изпълнява се не повече от едно действие). Взаимноизключващите се действия ще наричаме варианти.Ето как изглежда реализацията на оператора switch:

switch ( <ключ> ) {
case <вариант1>:<оператори>;
-
case <вариантN>:<оператори>;
default: <оператори>;
}

Стойността на ключа след switch, определя кой от вариантите трябва да бъде изпълнен т.е. всеки вариант се сравнява с ключа и ако съвпадне, се изпълняват операторите след него. За да изпълни само тях (и да не продължи с изпълнението на другите) след всеки вариант трябва да се запише служебната дума break;.
Ролята на операторите след default е да посочат какво да изпълни програмата, ако случаят, който е въведен не съвпада с нито един от вариантите, посочени за многовариантния оператор.

Пр. 2 Оператор switch
1. Избор (между 4 варианта), определен от стойността на целочислена променлива I:

switch (I)
{
case 1: y = x*x*x; break;
case 2: y = Math.abs(x); break;
case 3: y = 0; break;
case 4: y = Math.pow(x,4); break;
default: y = -1;
}
При изпълнение на този оператор , ако I има стойност 1, на у ще бъде присвоена стойността на израза х*х*х, ако I е 2, у ще получи стойността на Math.abs(x) и аналогично - за стойност на I=3 или 4, ще се премине към изплнението на оператора, следващ case. Ако е зададена друга стойност то на у ще се присвои стойност -1.
2. Избор (между четири варианта), определен от стойността на променлива grade от знаков тип:
switch (grade)
{
case 'A': System.out.println ("Congratulations!");
break;
case 'B':System.out.println ("Not bad, B level is OK"); break;
case 'C':System.out.println ("C level is only average");
break;
case 'D':System.out.println ("D level is terrible");
break;
default:System.out.println("No excuses!Study harder!");
}

Примерна програма
Нека като пример за приложение на оператор да съставим програмат от задача 1.

Пр. 3 Програма за решаване на задача 1
Проектиране
Според условието на задача 1 аргументите и резултатът на операциите са реални числа, а знакът на операцията е от знаков тип. Ето защо в програмата се декларират променливите:
char operation;
float number1, number2, result;
Знакът на операцията може да бъде един от четирите '-', '*', '/', '+', като се избира между четири варианта. В този случай логично е да използваме оператора за многовариантен избор като най-удобно средство за програмиране:
switch (operation){
case '*': result = number1 * number2; break;
case '/': result = number1 / number2; break;
case '+': result = number1 + number2; break;
case '-': result = number1 - number2; break;
default: InvalidOperation = true;
}


Тема 7
Повтарящи се действия


Циклични алгоритми
Един алгоритъм е цикличен, когато при неговото изпълнение група от елементарни действия се повтаря многократно. В много случаи се налага организиране на повтарящи се действия. Такава например е задачата за намиране на сумата на редица от числа. Сумиране на голям брой числа може да се наложи, когато искате да проверите сметката си в магазина или пък когато класният ръководител определя средния успех на учениците в класа.

Пр. 1 Алгоритъм за определяне на сума
Предложеният алгоритъм решава задачата за намиране на сумата на числа, въвеждани последователно, като сумирането завършва, когато се въведе числото 0. сумата на числата се натрупва последователно (след всяко ввъвеждане) в параметър s. Следващото словесно описание представя типичен цикличен алгоритъм:
1. s = 0.
2. Въведете поредното число х.
3. Ако х ≠ 0, то s=s+x, в противен случай изпълнете стъпка 5.
4. Изпълнете стъпка 2.
5. Съобщете стойността на s (като резултат).
6. Прекратете работа.
Групата от повтарящи се действия в цикличните алгоритми се наричат тяло на цикъла. В примера тялото на цикъла представляват действията от стъпки 2, 3 и 4. Всяко изпълнение (повторение) на тялото на цикъла се нарича итерация. Задължително изискване е повторенията да са краен брой. Кога ще завърши цикълът се определя от т.нар. условие за край на повторенията, което в горния алгоритъм е х = 0 (проверява се на стъпка 3).
За да сме сигурни, че цикълът наистина ще заврши (условието за край ще настъпи), е необходимо някоя от стъпките на цикъла да включва действие, което евентуално ще предизвика удовлетворяване на условието за край. Това действие се нарича управление на повторенията. В нашия пример то е определено със стъпка2, защото нововъведената стойност на х може да е 0 и да предизвика приключване на изпълнението на алгоритъма.
Стъпка 1 от горния алгоритъм е много важна за правилно му изпълнение, защото ако на s не беше дадена предварително стойност 0, а например 1, тогава s, получено на стъпка 5, няма да е сумата на въведените числа. Такива действия, които се извършват преди началото на цикъла с цел да се подготви неговото правилно изпълнение, се наричат подготовка или инициализация на цикъла.
Средства, необходими за организация на цикли в програмите се наричат оператори за цикъл. С тяхна помощ можем да накараме компютъра да изпълни голям брой повтарящи се действия, без да е необходимо да записваме всяко действие отделно.
1. Четирите основни елемента на всеки цикъл, въведени по горе - инициализация, тяло, управление на повторенията и условие за край, трябва внимателно да бъдат обмислени и проектирани, независимо по какъв начин ще се записва цикличният алгоритъм - словесно или чрез оператор за цикъл.
2. Забележете, че когато чрез цикъл в една променлива се натрупва сума, то тази променлива първоначално се нулира.
В езика Java има три циклични оператора. В този урок ще разгледаме два от тях, които се наричат съответно цикъл с предусловие и цикъл със следусловие. Двата оператора се различават помежду си по това дали условието за край на цикъла се проверява преди или след изпълнение на неговото тяло. Третият вид оператор за цикъл - с параметър, ще разгледаме в следващия урок.

Оператор за повторение с предусловие
Оператор за цикъл с предусловие while има следният вид:

while (<условие>) {
<оператор>;
[оператор2; ... операторN;]
}

, където условието е от логически тип и определя условието за край на цикъл, а операторът (кой да е оператор от езика Java) представлява тялото на цикъла. Т.е. оператора се изпълнява докато условието от логически тип има стойност true, ако приеме стойност false, то оператора не се изпълнява повече.

Пр. 2 Оператор за цикъл с предусловие
Предполага се, че S и I са декларирани като целочислени променливи:
S = 0; I = 1; // инициализация
while (I <= 4) { // проверка за край
S = S+I*I; // тяло
I = ++I; // управление на повторенията
}

Смисълът на оператора while може много лесно да бъде разбран, ако го преведем и прочетем като свързано изречение - "докато <условие> има стойност истина, изпълнявай <оператор>". Иначе казано: преди всяка итерация се изчислява стойността на логическото условие; ако тя е true, се изпълнява оператора, а ако е false - цикълът се прекратява.
Да разгледаме по-подробно изпълнението на оператора за цикъла от пример 2:
· Преди влизане в цикъла променливите S и I приемат начални стойност 0 и 1 (инициализация);
· При първата итерация се проверява дали стойността на I е по-малка или равна на 4, т.е. 1<=4, и понеже това е вярно, се изпълняват операторите от тялото на цикъла (S = 0+1*1, т.е. S=1 и I = 1+1, т.е. I = 2);
· При втората итерация, понеже отново е вярно, че 2<=4, се изпълнява тялото (S = 1+2*2, т.е. S=5 и I = 2+1, т.е. I = 3);
· Трета итерация: Понеже 3<=4, следва че: S = 5+3*3 (=14), а I = 3+1 (=4);
· Четвърта итерация: Проверката дали 4<=4 дава стойност истина и (за последен път) се изпълнява тялото на цикъла S = 14 + 4*4, т.е. S = 30 и I = 4+1 (=5);
· При проверка дали 5<=4 се получава лъже и цикълът се прекратява.

1. Тялото на цикъла може да не се изпълни нито веднъж!
2. Основните елементи на цикъла от пример 1 са посочени с помощта на коментари.
За да помните колко е важно управлението на повторенията, разгледайте цикъла от пример3, който довежда до т.нар. зацикляне (цикълът не завършва).

Пр. 3 Зацикляне
while (true) {System.out.println("Безкраен цикъл");}

Друг пример за циклична програма и използване на оператора while е даден в следващия пример:

Пр. 4 Основна част на програма за намиране на НОД по алгоритъма на ЕвклидОператор за повторение със следусловие
Операторът за цикъл със следусловие do-while има следната синтактична диаграма:

do {
<оператор>;
[<оператор1>; [<оператор2>;-]];
} while (<условие>);

, където условието е от логически тип и определя условието за край на цикъла, а операторите между do и while представляват тялото на цикъла.

Пр. 5 Основна част на програма - цикъл със следусловие (алгоритъм на Евклид)

Начинът на изпълнение на оператора за цикъл със следусловие се определя от следните две стъпки:
1. Изпълняват се последователно операторите между do и while.
2. Определя се стойността на логическото условие. Ако тя е false, се повтарят отново стъпки 1 и 2, а ако е true изпълнението на цикъла се прекратява.

Смисълът на оператора do-while- може да се изрази с изречението: "Изпълнявай операторите, докато стойността на условието стане истина."
1. При цикъла със следусловие също може да се получи зацикляне, ако в тялото му няма оператор, който влияе върху условието за край.
2. Ако сравните двата начина за програмиране на алгоритъма на Евклид (пример 4 и пример 5), ще забележите, че в този случай е по-удобно цикълът да бъде записан чрез оператор while (защо?).
3. Операторът do-while- много често се използва в програмите (вж. пример 6) за проверка на това дали въведените от потребителя данни са коректни (по стойност, по тип и т.н.).
4. Тялото на оператора do-while- се изпълнява поне един път.

Тема 8
Повтарящи се действия (продължение)


Почти всички примери за цикли, разгледани в предишния урок, имат едно общо свойство: колко пъти ще се повтори изпълнението на тялото зависи от обработваните данни, т.е. при съставяне на програмата този брой е неизвестен.
Изключение в това отношение прави само цикълът от пример 2, тялото на който се изпълнява винаги четири пъти. За по-ефективно записване на цикли, за които предварително е известно колко пъти ще се изпълнят, в повечето езици за програмиране има специален оператор, наречен цикъл с параметър.
Тук по-конкретно ще разгледаме как изглежда този цикъл в езика за програмиране Java.

Оператор за повторение for
При оператора за цикъл с параметър тялото се изпълнява по веднъж за всяка една стойност от предварително определена редица от стойности на даден параметър.
Операторът с параметър има следният вид:

for(<израз1>;<израз2>;<израз3>) {
<оператор1>;[[оператор2;]-;[операторN;]] //тяло
}

Където <израз1> е оператор за инициализация, <израз2> е логически израз, а <израз3> е оператор, изпълняващ се след тялото на цикъла. Всъщност <израз1> ни задава началната стойност на параметъра (трябва да е от дискретен тип), <израз2> - крайната стойност, а <израз3> - стъпката с която се изменя параметъра. Цикълът се изпълнява, като започва от началната стойност на променливата и докато логическият израз има стойност true, като параметъра се изменя със зададената стъпка в <израз3>.
Когато тялото съдържа само един оператор, то може да се опише без фигурни скоби, но ако са повече, то фигурните скоби са задължителни.

Пр. 1 Цикъл с параметър
Управляващата променлива е от целочислен тип а тялото на цикъла се състои от два оператора:
for (int I=0; I<=15; I++) {//докато I е по-малко или равно на 15
J= I*I; //на J присвоява стойност I*I, отпечатва тази
System.out.print(J+", "); //стойност и увеличава I с 1.
}

1. Проверката за край на цикъла се извършва преди изпълнението на тялото, което означава, че цикълът може да не се изпълни нито веднъж т.е. оператор за цикъл с параметър е оператор с предусловие.
2. Началната и крайната стойност на параметъра се пресмятат еднократно в началото на цикъла.

Сравнение на операторите за повторение
За да не допускате грешки при програмирането на цикли, ще изброим някои прилики и разлики в записването и използването на различните оператори за цикъл, разгледани в предишните два урока:
1. Ако тялото на цикъл от типовете, изброени в предишните уроци, включва повече от един оператор, те трябва да се запишат във фигурни скоби.
2. Тялото на циклите while и for може да не се изпълни нито веднъж, докато тялото на do-while- се изпълнява поне веднъж.
3. Тялото на цикъл while се изпълнява дотогава, докато условието за край има стойност true, на do-while-- докато условието има стойност false , а на for - докато управляващата променлива не е надхвърлила крайната стойност.
4. При while условието за край се иниацилизира преди влизане в цикъла.
5. При for броят на повторенията на тялото е предварително известен, докато при операторите с условие (while и do-while..) той зависи от това кога ще се изпълни условието за край.

Вложени цикли
Ако тялото на един оператор за цикъл включва друг оператор за цикъл, се получава конструкцията вложени цикли. Синтаксисът на всички оператори за цикъл в езика Java допуска влагане не само на два, но и на повече цикли. Фигура 1 дава представа как изглеждат вложени един в друг оператори за цикъл.


Фигура 1.
Изпълнението на вложените цикли е следното: при всяка итерация на външен цикъл се изпълнява целият вложен непосредствено в него вътрешен цикъл; изпълнението приключва, когато се изпълнят всички итерации на най-външния цикъл.
Програма с три вложени цикъла е дадена в следващия пример.

Пр. 2 Програма за намиране на броя на "щастливите комбинации"
Шестцифрена комбинация от цифри се нарича "щастлива", ако сумата от първите 3 и последните 3 цифри на комбинацията е равна на 13.
В програмата първоначално се преброяват всички трицифрени комбинации (броят им се натрупва в променливата Nhappy) със сумата на цифрите (С1, С2 и С3), равна на 13. след това броят на "щастливите" комбинации се получава, като този брой (Nhappy) се повдигне на квадрат (защо?).
За да получим всички трицифрени комбинации, е удобно да използваме три вложени цикъла - съответно за генериране на първата, втората и третата цифра. За сяка така получена комбинация, ако сумата от трите цифри е 13 увеличаваме брой на намерените до момента "щастливи" комбинации с единица (Nhappy = ++Nhappy).

В програмата се използва оператор for, защото броят на повторение на всеки цикъл е известен предварително - той е равен на 10. Ще забележим, че тялото на най-вътрешния от трите вложени цикъла for ще се изпълни 1000 пъти.
1. С помощта на вложени цикли с малък брой оператори могат да се програмират значителен брой действия.
2. При влагане на цикли тялото на вътрешния цикъл трябва да се съдържа изцяло в тялото на външния.


Тема 9
Обобощение: основни типове данни и оператори


Алгоритми, ЕП и програми
Всеки алгоритъм задава начин за решаване на съответна задача. Алгоритмите се различават по възможните множества от входни данни, получаваните резултати, правилата за достигане на резултата и др. Алгоритмите се характеризират (и отличават помежду си) по седем параметри.
В зависимост от типа на съставящите ги команди алгопритмите се разделят на три основни вида - последователни (линейни), разклонени и циклични.

Основните начини за представяне на алгоритми са чрез използване на естествени езици (словесно описание), графични изображения (блок-схемни описания) и различни специализирани езици.

ЕП (езици за програмиране) са специализирани езици, предназначени за описание на алгоритми, които ще бъдат изпълнявани от компютър.

Програмата представя алгоритъма във форма и вид, които могат да се възприемат и изпълняват от компютърна система.
Най-общо програмата се състои от две части - част за описание на данните (определя типа на данните, техните имена и вид - константи или променливи) и част за описание на тяхната обработка (състои се от оператори, представящи обработката на данните).
Типове данни
Всеки тип данни може да се разглежда като съвкупност от следните три множества:
· множество от стойности (константи на типа), които могат да се присвояват на променливите от типа;
· множество от операции, в които могат да участват величините (константи и променливи) от типа;
· множество от отношения (релации) между величините (константи и променливи) от типа.

В уроци 1-8 разгледахме така наречените прости типове данни. Стойностите на тези типове са неделими (за разлика от стойностите на структурните типове данни). Най-използваните прости типове данни (цял, реален, знаков и логически) обикновено са вградени в универсалните ЕП и могат да се използват непосредствено в програмите. Такива типове се наричат стандартни типове данни. Освен това в ЕП на програмиста се предоставят и средства за създаване на собствени прости типове данни на базата на стандартни типове данни.
Стандартните прости типове в езика Java са реален (float; double), целочислен (byte; short; int; long), знаков (char) и логически (boolean).
Ограниченият тип в Java може да се определя от програмиста.
Величините от прост тип имат стойности, които са неделими. За разлика от тях стойностите на величините от структурен тип могат да се разглеждат като съставени от повече стойности, наречени компоненти или елементи на съответната съставна стойност. Всяка от компонентите на съставната стойност принадлежи на друг, предварително определен тип.
Възможно е всички компоненти на един структурен тип да са от един и същи тип, но има и структурни типове, чиито компоненти могат да принадлежат на различни типове.

Изрази и приоритет на операциите
Изразът в програмата е правило за определяне на стойност от определен тип чрез комбиниране по подходящ начин на величини от различни типове, допустими операции с тях и кръгли скоби. В изразите като аргумент могат да участват и стойности на функции. Пример за такъв изпаз е: a + Math.pow(x,2).
При срещане на израз в програмата неговата стойност се намира с отчитане на приоритета на срещаните операции. Приоритетът на операциите в езика Java (в намаляващ ред) е, както следва:
· постфиксни - <израз>++, <израз>--;
· унарни - ++<израз>, --<израз>, +<израз>, -<израз>, !<израз>;
· мултипликативни - *, /, %;
· адитивни - +, -;
· отношения - <, <=, >, >=, instanceof;
· еднквост - ==, !=;
· логическо "И" - &&;
· логическо "ИЛИ" - ||;
· присвояване - =, +=, -=, /=, %=;

Оператори
Операторите в ЕП задават определена обработка на данните. Същевременно някои от тях дават възможност да се определи редът на изпълнение на други оператори.
При съставянето на линейни програми обикновено се използват следните оператори: оператор за въвеждане на данни, оператор за извеждане на резултати и оператор за присвояване. В ЕП Java съответните оператори са System.in.read(), System.out.print() и "=" и са представители на т.нар елементарни (прости) оператори.
Структурните оператори, за разлика от простите, могат да включват в тялото си и други оператори.
За да се обедини последователност от оператори в Java, се използват фигурни скоби "{-}".
За реализация на разклонени алгоритми в ЕП са предвидени различни оператори за разклонение. В Java има два оператора - условен оператор if (за избор между два възможни варианта) и оператор switch (за избор между произволен брой варианти).
ЕП предлагат удобни средства за организация на цикли. Това са т.нар. оператори за цикъл, с помощта на които можем да накараме компютъра да изпълни голям брой повтарящи се действия, без да е необходимо да записваме всички извършващи се действия.
В езика за програмиране Java има три оператора за цикъла - цикъл с предусловие while, цикъл със следусловие do-while и цикъл с параметър for.
На фигура 1 са представени основните оператори в Java:
Фиг. 1:

оператори


последователност разклонение повторение


За да можете да използвате един оператор в програма, е необходимо да знаете две неща - как се записва (синтаксис) и как се изпълнява (семантика).
Следващите два примера включват почти всички изучени до момента елементи на език за програзиране Java.

Пр. 1 Програма реализираща разклонен алгоритъм
Да се състави програма на Java, която да пресмята обиколката (периметъра) и лицето на триълник по зададени дължини на страните a, b и c и да определя вида на триъгълника - разностранен, равнобедрен, равностранен.

Проектиране
Програмата изисква три променливи a, b и c от реален тип, в които ще се съхраняват дължините на страните на триъгълника. Въвеждаме и логическа променлива Flag, стойността на която ще се определя в зависимост от това дали съществува триъгълник с дължини на страните равни на въведените стойности a, b и c. Променливата p е предназначена за съхраняване стойността на полупериметъра, а S - на лицето на триъгълника. S и p са от реален тип.
Ще използваме известните формули от математиката за изчисляване на полупериметъра и лицето на триъгълника по Херонова формула:

След въвеждане на стойностите на a, b и c се извършва проверка съществува ли триъгълник с дължини на страните a, b и c. Видът на триъгълника се определя чрез сравняване на дължините на неговите страни.Програмиране

Пр. 2 Програма, реализираща цикличен алгоритъм
Да се отпечата на екран таблицата за умножение на числата от 10 до 20.

Проектиране
Ще използваме два вложени цикъла, за да можем да изведем на екран всички възможни произведения. Също така, ще ни бъдат необходими две целочислени променливи I и J, които ще бъдат броячи.
Програмиране


Част 2
ПРОГРАМИРАНЕ НА ОСНОВНИ АЛГОРИТМИ

Тема 10: Наследяване
Тема 11: Интерфейс
Тема 12: Подалгоритми и подпрограми
Тема 13: Тип масив
Тема 14: Изключителна ситуация
Тема 15: Работа с текстове
Тема 16: Рекурсивни алгоритми
Тема 17: Обработване и съхранение на данни

Тема 10
Наследяване


В езика Java (както в останалите обекно-ориентирани езици за програмиране) класовете могат да се наследяват от други класове. Така веднъж създадени, класовете могат да се използват като база за дефиниране на нови класове, които слабо се отличават от първите. Новите класове, наследяват елементите на съществуващите и могат да променят поведението им с дефиниране на методи със същите имена.

Работа с повече от един клас
Реалните програми използват повече от един клас за решаване на определена задача. Възможни са два подхода за вмъкване на класове - всеки клас да бъде в нов файл или няколко класа да са в един файл. Двата подхода имат следните различия:
1. Няколко класа в един файл:
В този случай само един от класовете може да има име, съвпадащо с името на файла. Именно този клас ще бъде видим от другите файлове и се нарича основен, а останалите класове са помощни. За да са видими, те трябва да бъдат декларирани със служебната дума public.

Пр. 1
// начало на Example.java
class Example {
int a;
void main (String[] arg) {
Extra e = new Extra();
-
}
}
class Extra {
int x;
-
}
// край на Example.java
Въпреки че класът Extra е дефиниран след основния клас Example, той може да бъде използван в него.
2. Класове в различни файлове:
Възможно е всеки клас от една програма да се разполага в отделен файл с име, съвпадащо с името на класа. Така класовете по подразбиране са видими.

Наследяване на класовете
Един Java клас може да се обяви като наследник на някакъв друг клас. Това става чрез служебната дума extends.

Пр. 2
class Base {
... //определяне на данни и методи
}
class New extends Base {
... //определяне на данни и методи
}
В новия клас New се съдържат всички данни и методи, определени в класа Base и още някои собствени декларации. Така новият клас се явява разширение на класа Base. Предимството на пораждане на класове един от друг е очевидно - възможност за многократно използване на вече въведена програма.

Пр. 3
class Door { // описание на обикновена врата
boolean stateOpen;
void open() {stateOpen = true; }
void close() {StateOpen = false;}
}
class LockingDoor extends Door {// описание на врата, която
//се заключва с ключ. Автоматично се наследяват (включват)
// stateOpen, open() и close()
boolean stateLocked;
void lock() { stateLocked = true;}
void unlock() { stateLocked = false;}
class SecretDoor extends Door { //описание на врата, която се
//заключва с код. Автоматично се наследяват (включват)
//stateOpen, open и close
-
}
class LockingAlarmedDoor extends LockingDoor {//описание на
//врата ...Автоматично се наследяват (включват)
// stateOpen, open, close, stateLocked, lock, и unlock
-
}

Наследяването от примера е онагледенo на следната диаграма:


Суперклас и подклас
Когато се дефинира наследяване един клас се явява наследник на друг. Както казахме, в този случай първият включва в себе си всички елементи на втория. Вторият се нарича суперклас или базов, а първият - подклас или извлечен. Наследяването се задава при декларация на подкласа със служебната дума extends.

Пр. 3
class Base {
//елементи на базовия клас (суперклас)
}
class New extends Base {
//елементи на извлечения клас (подклас)
}
При наследяването се добавят нови членове данни и/или методи, като се запазват и всички данни и методи на суперкласа. Методите и данните на суперкласа се наследяват в подкласа.
Елементите на суперкласа се използват в подкласа директно със задаване на тяхното име. Когато има елементи на класа и подкласа с едно и също име, за достъп до елементите на класа се използва служебната дума super.

Пр. 4
class Base {
int x, y;
}
class New extends Base {
int z, y;
void example() {
x = 1; // х от суперклас Base
y = 1; // у отизвлечен клас New
super.y = 1; // достъп до елемент у на суперклас
//Base
z = 1; // от извлечен клас New
}
}

Достъп
Пред членовете данни и подпрограмите на класа може да се използва модификатор за достъп. Съответно:
· Скрит достъп: private. С този модификатор един елемент се обявява за скрит за всички методи, които са извън класа, в който е елемента;

Пр. 5
class Alfa {
private int privateDatum;
private void privateMethod() {
System.out.println("Method from Alfa");
-
}
class Beta {
void example() {
Alfa e = new alfa();
e.privateDatum = 1; // невъзможно!
e.privateMеthod(); // невъзможно!
-
}
}
· Видим достъп: public. С този модификатор елемента се обявява за видим и достъпен от всички външни програми. Видимите променливи могат да бъдат четени и да се променя тяхната стойност. Поради тази причина много рядко променливите имат такъв модификатор.

Пр. 6

class Alfa {
private int privateDatum;
private void privateMethod() {
System.out.println("Method from Alfa");
public int publicDatum;
public void publicMethod() {
System.out.println("Method from Alfa");
-
}
class LetterA {
void example() {
Alfa e = new Аlfa();
e.privateDatum = 1; // невъзможно!
e.privateMеthod(); // невъзможно!
e. publicDatum = 2; // възможно
e. publicMethod(); // възможно
-
}
}

· Защитен достъп: protected. Това е комбинация между скрития и видимия достъп. Всеки елемент, който е защитен, е видим в собствения си клас и във всички негови преки или косвени подкласове, а е скрит за всички останали части на програмата.

Пр. 7
class Alfa {
private int privateDatum;
private void privateMethod() {
System.out.println("Method from Alfa");
protected int protectedDatum;
protected void protectedMethod() {
System.out.println("Method from Alfa");
-
}
class LetterA extends Alfa {
void example() {
Alfa e = new Аlfa();
e.privateDatum = 1; // невъзможно!
e.privateMеthod(); // невъзможно!
e.protectedDatum = 2; // възможно
e.protectedMethod(); // възможно
-
}
}
Тема 11
Интерфейс
Освен затварянето на данните и програмите в клас и наследяване на класовете, третата характеристика на обектно-ориентираното програмиране е полиморфизмът. Това е използване на един и същ програмен код за еднакви или подобни действия върху различни данни. Той се реализира при обръщение към метод от обект и в зависимост от типа на параметрите и самия обект се изпълнява един или друг програмен код.

Полиморфизъм
Съществуването на две или повече функции с еднакви имена, които извършват еднакви (подобни) действия се нарича полиморфизъм. Той е свързан с предефиниране на функцията. Предефинирането може да стане статично, в рамките на един клас (статичен полиморфизъм) или динамично, при наследяване (динамичен полиморфизъм).

Статичен полиморфизъм - да се предефинира (статично) един метод (overload) означава да се предостави негова друга реализация с използване на различен брой или тип на параметрите. В един клас могат да се дефинират методи с едно и също име, но сигнатурата им трябва да е различна. За да се считат за един метод, реализиращ статичен полиморфизъм, методите с еднакви имена трябва да връщат един и същ тип.

Пр. 1
class Equality(){
static boolean intEqual(int i, int j){return i==j;}
static boolean intEqual(int i, double d){return i==(int)d;}
static boolean intEqual(double d, int j){return (int)d==j;}
static boolean intEqual(double d, double e){return (int)d==(int) e;}
static boolean intEqual(int i, char c){return i==(int)c;}
static boolean intEqual(char c, int j){return (int)c==j;}
static boolean intEqual(char c, char d){return (int)c==(int)d;}
}
//използване
if(Equality.intEqual(x, y)){//в зависимост от типа на х и у ще
//се извивка метод
-
}

Динамичен полиморфизъм - да се предефинира (динамично) или преопредели един метод (override) означава да се предостави нова реализация на дадения метод, различна от наследената от суперкласа
Публикувана от Mast3rX на July 28 2007
Коментари
Няма написани коментари
Напишете коментар
Трябва да сте регистриран за да напишете коментар
Оценки
Оценяването е достъпно единствено за потребителите.

Влезте в акаунта си или се регистрирайте за да можете да давате оценки.

Няма оценки
Вход
Потребител

ПаролаНе сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Downloads

New Downloads

NAVIGON-Europe ...
NAVIGON Europe ...
NAVIGON Europe ...
NAVIGON Europe ...
µTorrent 3.4.1 ...
BitTorrent 7.9....
ProgDVB 7.04.2 ...
ProgDVB 7.04.2 ...
Wine 1.7.17
sakis3g
Wise Disk Clean...
DAEMON Tools Li...
opam
TurboFTP 6.30 B...
Skype 6.3.73.10...
FileZilla 3.7.0...
ChrisTV 5.75
BSPlayer Pro 2....
Rotativki
SquirrelMail + ...

Top 10 Downloads

n-Track Studio ... [13354]
Registry Mechan... [13122]
Super MP3 Downl... [13102]
Microsoft Secur... [12834]
Rotativki [11887]
Hiren`s v10.0.9 [9737]
K-Lite Mega Cod... [9214]
BitComet 1.21 F... [9165]
Black Market fo... [8367]
MOBILedit! 6.1.... [7937]
Ново от Калдата