Тема: Mrejata.net :: Color console linux

Публикувана от admin на 26-04-2010 15:05
#1

Ще ви дам примерен код как да си направите консолата на линукса цветна.

Изпилнете командите:
Код
cdКод
pico .bash_profileИ поставете следния код:
Код
# ~/.profile: executed by Bourne-compatible login shells.

if [ -f ~/.bashrc ]; then
  . ~/.bashrc
fi

mesg nЗапазете файла [Ctrl+X] Y [ENTER]
След което отворете създайте файла .bashrc
Код
pico .bashrcИ поставете следните редове:
Код
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.

export PS1='\h:\w\$ '

umask 022

# You may uncomment the following lines if you want `ls' to be colorized:
export LS_OPTIONS='--color=auto'
eval "`dircolors`"
alias ls='ls $LS_OPTIONS'
alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
#
# Some more alias to avoid making mistakes:
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
alias c='clear'
# alias reboot='sudo reboot'
# alias poweroff='sudo poweroff'
# alias mount='sudo mount'
# alias eject='sudo eject'
# alias mountcd='sudo mount /dev/hdc /mnt/cdrom'
# alias umountcd='sudo umount /dev/hdc'

#
NONE="\[\033[0m\]"
BK="\[\033[0;30m\]" #Black
EBK="\[\033[1;30m\]"
RD="\[\033[0;31m\]" #Red
ERD="\[\033[1;31m\]"
GR="\[\033[0;32m\]" #Green
EGR="\[\033[1;32m\]"
YW="\[\033[0;33m\]" #Yellow
EYW="\[\033[1;33m\]"
BL="\[\033[0;34m\]" #Blue
EBL="\[\033[1;34m\]"
MG="\[\033[0;35m\]" #Magenta
EMG="\[\033[1;35m\]"
CY="\[\033[0;36m\]" #Cyan
ECY="\[\033[1;36m\]"
WH="\[\033[0;37m\]" #White
EWH="\[\033[1;37m\]"
unset LESS
export PAGER=less

#

if [ `id -un` != root ]; then
  PS1="[${EGR}\u:${EBL} \W${NONE}]$ "
else
  PS1="[${ERD}\u:${EYW} \W${NONE}]# "
fi

umask 022
#
 export LS_OPTIONS='--color=auto'
 eval "`dircolors`"
 alias ls='ls $LS_OPTIONS -p'
 alias ll='ls $LS_OPTIONS -l'
 alias l='ls $LS_OPTIONS -lA'
# Siguren li si
 alias rm='rm -i'
#
 alias cp='cp -i'
#
 alias mv='mv -i'
#
 alias less="less -I -R"
#
#
 alias grep="grep --color=auto"
#
 export EDITOR=vim

function apt-search()
{
search=`apt-cache search $1 | awk -F" " '{print $1}'`

for i in $search;
do
if(dpkg -l | grep $i > /dev/null )
then
echo -e "Package: \e[00;36m`apt-cache show $i | grep -m 1 Section | awk -F" " '{print $2}'`/$i\e[00m"
echo -e "\e[00;32m\t* Installed \n\t\t>>> `apt-cache show $i | grep -m 1 Version`\e[00m"
echo -e "\e[00;32m\t\t>>> `apt-cache show $i | grep -m 1 Size`\e[00m\n"
else
echo -e "Package: \e[00;36m`apt-cache show $i | grep -m 1 Section | awk -F" " '{print $2}'`/$i\e[00m"
echo -e "\e[00;31m\t! Not installed. \e[00m"
echo -e "\e[00;32m\t\t>>> Available `apt-cache show $i | grep -m 1 Version` \e[00m"
echo -e "\e[00;32m\t\t>>> `apt-cache show $i | grep -m 1 Size`\e[00m\n"
fi
done
}

function apt-depend()
{
dep=`LC_ALL=C apt-cache depends $1 | grep Depends | awk -F" " '{print $2}'`

echo -e "\e[00;32m>>> \e[00;36m`apt-cache show $1 | grep -m 1 Section | awk -F" " '{print $2}'`/$1 \e[00;32m<<<\e[00m\n"
for i in $dep ;
do
if (dpkg -l | awk -F" " '{print $2}' | grep -x $i > /dev/null)
then
if(apt-cache show $i > /dev/null)
then echo -e "\e[00;32m>>> \e[00;36m`apt-cache show $i | grep -m 1 Section | awk -F" " '{print $2}'`/$i\e[00m"
fi
echo -e "\t\e[00;32m * Installed\e[00m"
echo -e "\t\t\e[00;32m>>> `apt-cache show $i | grep -m 1 Version`\e[00m\n"
else
if(apt-cache show $i > /dev/null)
then echo -e "\e[00;32m>>> \e[00;36m`apt-cache show $i | grep -m 1 Section | awk -F" " '{print $2}'`/$i\e[00m"
fi
echo -e "\t\e[00;31m ! Not installed\e[00m"
echo -e "\t\t\e[00;32m>>> Available `apt-cache show $i | grep -m 1 Version`\e[00m\n"
fi
done
}

#by BADATA

# Colors

Black="$(tput setaf 0)"
BlackBG="$(tput setab 0)"
DarkGrey="$(tput bold ; tput setaf 0)"
LightGrey="$(tput setaf 7)"
LightGreyBG="$(tput setab 7)"
White="$(tput bold ; tput setaf 7)"
Red="$(tput setaf 1)"
RedBG="$(tput setab 1)"
LightRed="$(tput bold ; tput setaf 1)"
Green="$(tput setaf 2)"
GreenBG="$(tput setab 2)"
LightGreen="$(tput bold ; tput setaf 2)"
Brown="$(tput setaf 3)"
BrownBG="$(tput setab 3)"
Yellow="$(tput bold ; tput setaf 3)"
Blue="$(tput setaf 4)"
BlueBG="$(tput setab 4)"
LightBlue="$(tput bold ; tput setaf 4)"
Purple="$(tput setaf 5)"
PurpleBG="$(tput setab 5)"
Pink="$(tput bold ; tput setaf 5)"
Cyan="$(tput setaf 6)"
CyanBG="$(tput setab 6)"
LightCyan="$(tput bold ; tput setaf 6)"
NC="$(tput sgr0)"       # No Color

# Functions
spin ()
{
echo -ne "$White-"
echo -ne "$LightGray\b|"
echo -ne "$LightGreen\bx"
sleep .02
echo -ne "$DarkGrey\b+$RC"
}

typetext1 ()
{
sleep .02
echo -ne "$LightGreen W"
sleep .02
echo -ne e
sleep .02
echo -ne l
sleep .02
echo -ne c
sleep .02
echo -ne o
sleep .02
echo -ne m
sleep .02
echo -ne e
sleep .02
echo -ne " "
sleep .02
echo -ne t
sleep .02
echo -ne o
sleep .02
echo -ne " "
sleep .02
echo -ne "$HOSTNAME $NC"
sleep .02
}
typetext2 ()
{
sleep .02
echo -ne "$LightGreen E"
sleep .02
echo -ne n
sleep .02
echo -ne j
sleep .02
echo -ne o
sleep .02
echo -ne y
sleep .02
echo -ne " "
sleep .02
echo -ne y
sleep .02
echo -ne o
sleep .02
echo -ne u
sleep .02
echo -ne r
sleep .02
echo -ne " "
sleep .02
echo -ne s
sleep .02
echo -ne t
sleep .02
echo -ne a
sleep .02
echo -ne y
sleep .02
echo -ne "! "
sleep .02
}

dots ()
{
sleep .5
echo -ne "$LightGreen ."
sleep .5
echo -ne .
sleep .5
echo -ne .
sleep .8
echo -ne "$DarkGrey done"
}

#Distribution
DISTRO="Unknown Distro"
DISTRO='Slackware'

memfree="`cat /proc/meminfo | grep MemFree | cut -d: -f2 | cut -dk -f1`";
memtotal="`cat /proc/meminfo | grep MemTotal | cut -d: -f2 | cut -dk -f1`";
memfreepcnt=$(echo "scale=5; $memfree/$memtotal*100" | bc -l);

# Welcome screen

clear;
echo -e "";
for i in `seq 1 15` ; do spin; done; typetext1; for i in `seq 1 15` ; do spin; done ;echo "";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Hello $LightGreen$USER $DarkGrey!";
echo ""; sleep .3;
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Today is: $LightGreen`date`";
echo ""; sleep .3;
# echo -ne "$DarkGrey Last login:$LightGreen `last | grep $USER | awk '{print $4" "$6" "$5" "$9}'`$DarkGrey at$LightGreen `$
echo ""; sleep .3;
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Loading system information"; dots;
echo ""; sleep .3;
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Distro: $LightGreen $DISTRO";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Kernel: $LightGreen `uname -smri`";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey CPU:   $LightGreen `grep "model name" /proc/cpuinfo | cut -d : -f2`";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Speed:  $LightGreen`grep "cpu MHz" /proc/cpuinfo | cut -d : -f2` MHz";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Load:   $LightGreen `w | grep up | awk '{print $10" "$11" "$12}'`";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey RAM:    $LightGreen `cat /proc/meminfo | head -n 1 | awk '/[0-9]/ {print $2}'` KB";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Usage:  $LightGreen $memfreepcnt %"
echo "";
echo -ne "$DarkGrey IP:     $LightGreen bakalov.info";
echo "";
echo -ne "$DarkGrey Uptime: $LightGreen `uptime | awk {'print $3" "$4" "$5'} | sed 's/:/ hours, /' | sed -r 's/,$/ minutes/$
echo ""; sleep .3;
echo "";
for i in `seq 1 21` ; do spin; done; typetext2; for i in `seq 1 20` ; do spin; done ;echo "";
echo "" $NC;

# Fancy bash

PS1='\[$Blue\]\[$Yellow\]\u\[$Blue\]@\[$Yellow\]\h\[$Blue\]:\[$Red\]\w\[$Blue\]\$\[$NC\] '
#PS1="$LightBlue[$Red\[email protected]$Red\H$LightBlue:$Red\w$LightBlue]$White$ "